I årene 1815 til 1819 udgav Andreas Seidelins Forlag Historisk Ordbog i 11 bind, trykt af E. M. Cohen, og “Udarbeidet af Odin Wolff, Professor.”

Værket har en virkelig lang undertitel:

Historiske Ordbog eller fortforfattede levnedsløb over alle Personer, som have gjort sig et Navn ved Evner, Dyder, Misgierninger, Opfindelser, Vildfarelser, eller nogenslags mærkværdig Daad, fra Verdens Skabelse indtil vore Tider; tilligemed upartiske Fremsættelse af hvad de skarpsindigste Skribenter have tænkt om deres Characterer, Sæder og Idrætter.

 

 

Admiral Nelson

Det var en turbulent tid i danmarkshistorien. Regeringen og Kongen havde allieret os mod England, hvorefter englænderne sejlede til København med en af deres krigsflåder og slog os i et søslag i 1801.

I 1807 vendte englænderne tilbage, bombarderede København fra sundet, og tog eller ødelagde vores flåde. I 1813 gik staten Danmark rent ud sagt bankerot, og i 1814 måtte Danmark afgive Norge til svenskerne.

Det havde følger i bogtrykkerbranchen, kan man læse i forordet til andet bind. Infrastrukturen fungerede ikke optimalt og papirprisen steg.

Med udgaven af 2det Bind af den Biografiske Ordbog har det varet et Aars Tid længer, end jeg havde formodet. Men krigsurolighederne, den deraf hidrørende Vanskelighed med Transporten, have foraarsaget denne Forsinkelse, hvorfor jeg her beder mig undskyldt hos de ærede Subskribentere. De følgende Bind haaber jeg, skulle udkomme des stædigere og snarere efter hinanden. – Formedelst Papirets Dyrhed, og da dette Bind er bleven 6 Rrd (?) større end det første, har jeg ikke seet mig istand til, at levere dette Bind, til forrige Subskriptionspriis; dog er den tillagte Forhøjelse ansat saa lempeligt og skaansomt fra min Side, som min forøgede Udgift derved nogensinde kunde tillade. – Saa saare Papiret falder i Prisen, skal jeg ogsaa, ligesom tilforn, indrette de følgende Deles Priis saa billigt for de ærede Subskribentere som muligt.

Dette forord er underskrevet af trykkeren, E. M. Cohen, i Kiøbenhavn i året 1815.

Anmeldere, øv!

I bind seks i samme år, er den gal igen, men af en helt anden karaktér: en dårlig anmeldelse! Odin Wolff må tigge læserne om hjælp.

De ærede Abonnentere modtage her siette Bind ad den historiske Ordbog, et Værk, der har kostet mig megen møie, og hvilken Recensent *) har ubilligen søgt, at nedsætte, især under Paastand, at det var blot en Oversættelse af Dictionnaire Historique. Jeg har tilforn i mine nøedtvungne Anker paa Hr. Recenseten – Journal for Politik, Natur- og Menneskekundskab, 1810, i Maanederne April, Maj, Juli, Septbr. Octbr., og 1812 i Decbr. – mere end en Gang ønsket, at en eller anden upartisk Læser ville kaste et sammenlignende Øie i begge Værker, for dog, til en forurettet Mands Opreisning, at see, hvor meget jeg har stræbt, at henlempe hiint, til Grund lagte, Dictionnære – ved Sammendrag, Udeladelser, Forkortelser, Ændringer, Tillæg og Rettelser – efter den Danske Literaturdyrkers Tarv, og indrette det kiærnefuldere, klækkeligere, i det Hele; jeg gientager her dette Ønske paa ny, og anbefaler mit Arbeide til velsindede Læseres gunstige Omdømme.

Årstallene der nævnes giver ikke helt mening. Måske har det været en forudgående polemik? Eller har det været trykt i Journal for Politik etc inden det blev trykt som bog? Svært at gennemskue, synes jeg. Forordet er denne gang underskrevet af professoren, Odin Wolff. Det virker nærmest som en tilståelsessag. Den trælse Recensent *) var Hr. Professor Jens Møller. Den tids Thomas Treo?

Den sidste gang, der er et forord i et af bindene, er i det afsluttende bind 11 i 1819.

Med dette Bind afsluttes den historiske Ordbog i sin oprindelige Form. Ikke lettelig vil deri findes Nogen af Oldtidens og Middelalderens navnkundige Personer forbigaaet; for de sildigere Tider kunde vel derimod Værket behøve et eller flere Erstatningsbind, hvori tillige de efterhaanden mærkelige Afdøde matte faa Plads. Forlæggeren, Hr. Hof- og Universitetsbogtrykker, Andreas Seidelin, har derfor ogsaa isinde, at besørge Ordbogen endvidere fortsat med fornødne Supplementer.

Underskrevet af Odin Wolff. På dette tidspunkt var trykkeren E. M. Cohen afgået ved døden, så bogen blev trykt hos E. M. Cohens Enke.

Pigeskolen

Min udgave mangler bind et, så det kan vi ikke undersøge, men der er en sidste detalje: i hvert af de øvrige 10 bind er der med sirlig håndskrift skrevet navn på fribladet: Wilhelmine Linde.

Nu gætter vi lidt, men kunne det være den Wilhelmine Linde, der overtog sin mors, Anette Lindes, pigeskole, Madam Lindes Institut i Lille Kjøbmagergade i København, oprettet i 1786, sammen med sin søster Christine indtil sidst i 1840’erne? Kunne hun have haft sådan et værk stående?

Det kunne da være sjovt, hvis det var.